กำลังแปล: ตัวประกอบแรงค์ EX 0300
กำหนดลง: -

11
118
916
1074
1017
1059
172
124
135
152