กำลังแปล: ตัวประกอบแรงค์ EX 0300
กำหนดลง: -

205
124
101
116
133
159
147
134
144
1231