กำลังแปล: ตัวประกอบแรงค์ EX 0300
กำหนดลง: -

858
946
833
873
1211
951
978
1021
152
143