กำลังแปล: ตัวประกอบแรงค์ EX 0300
กำหนดลง: -

767
609
646
736
1023
890
1011
981
202
1153